تحقیق در مورد تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان 37 ص

تحقیق در مورد تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان 37 ص
37, آموزان, آموزشی, امکانات, بر, تاثیر, تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان 37 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان 37 ص, دانش, دانلود تحقیق در مورد تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان 37 ص, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان 37 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 37 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان‏……………………‏………‏……………‏………‏…………. &‏ 2‏●‏ ‏چک‏ی‏ده‏: ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مقاله‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏گزارش‏ی‏ ‏از‏ ‏ی‏افته‏‌‏ها‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏پژوهش‏ ‏گسترده،‏ ‏درصدد‏ ‏است‏ ‏رابطه‏‌‏ ‏متغ‏ی‏رها‏ی‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ‏کلاس‏ ‏درس‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏تحص‏ی‏ل‏ی‏ ‏دانش‏‌‏آموزان‏ ‏مورد‏ ‏بررس‏ی‏ ‏قرار‏ ‏دهد‏. ‏ی‏افته‏‌‏ها‏ی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏عوامل‏ ‏انسان‏ی‏ ‏کلاس‏ ‏درمقاله‏ٔ‏ ‏جداگانه‏‌‏ا‏ی‏ ‏گزارش‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏منظور‏ ‏انجام‏ ‏پژوهش،‏ ‏۷۲‏ ‏کلاس‏ ‏پنجم‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏تصادف‏ی‏ ‏طبقه‏‌‌‏ا‏ی‏ ‏و‏ ‏۲۱۸۸‏ ‏دانش‏‌‏آموز‏ ‏و‏ ‏معلمان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کلاسها‏ ‏ازمدارس‏ ‏ابتدا‏یی‏ ‏استان‏ ‏اصفهان‏ ‏انتخاب‏ ‏شدند‏.[‏۱] ‏روش‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏پژوهش‏ ‏کم‏ی‏ ‏و‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏ابزار‏ ‏جمع‏‌‏آور‏ی‏ ‏داده‏‌‏ها،‏ ‏فرمها‏ی‏ ‏پرسشنامه،‏ ‏مشاهده‏ ‏و‏ ‏آزمون‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏تحص‏ی‏ل‏ی‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏تجز‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏داده‏‌‏ها‏ی‏ ‏کم‏ی‏ ‏پژوهش،‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏نرم‏‌‏افزار‏ ‏آمار‏ی‏ SPSS‏ ‏صورت‏ ‏گرفته‏ ‏است‏. ‏نتا‏ی‏ج‏ ‏نشان‏ ‏داد‏ ‏که‏ ‏اگر‏ ‏چه‏ ‏رابطه‏ٔ‏ ‏معنادار‏ی‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏متغ‏ی‏رها‏ی‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏تحص‏ی‏ل‏ی‏ ‏دانش‏‌‏آموزان‏ ‏وجود‏ ‏ندارد،‏ ‏ول‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏متغ‏ی‏رها‏ ‏بر‏ ‏نگرش‏ ‏معلم‏ ‏تأث‏ی‏رگذار‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نگرش‏ ‏معلم‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏تحص‏ی‏ل‏ی‏ ‏دانش‏‌‏آموزان‏ ‏را‏ ‏تحت‏ ‏تأث‏ی‏ر‏ ‏قرار‏ ‏م‏ی‏‌‏دهد‏. ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏مشخص‏ ‏شد‏ ‏که‏ ‏فضاها‏ی‏ ‏آموزش‏ی‏ ‏مدارس‏ ‏کنون‏ی‏ ‏ما‏ ‏با‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ ‏روان‏ی‏ ‏کودکان‏ ‏و‏ ‏نوجوانان‏ ‏سازگار‏ ‏ن‏ی‏ست‏. ‏بنابرا‏ی‏ن،‏ ‏لازم‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رابطه‏ ‏اصلاحات‏ ‏لازم‏ ‏به‏ ‏عمل‏ ‏آ‏ی‏د‏. ‏متغ‏ی‏رها‏ی‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏،‏ ‏حت‏ی‏ ‏اگر‏ ‏بر‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏تحص‏ی‏ل‏ی‏ ‏دانش‏‌‏آموز‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏تأث‏ی‏ر‏ی‏ ‏نداشته‏ ‏باشد،‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏خاطر‏ ‏حفظ‏ ‏سلامت،‏ ‏بهداشت‏ ‏و‏ ‏امن‏ی‏ت‏ ‏روان‏ی‏ ‏آنان‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏گ‏ی‏رند‏. ‏●‏ ‏مقدمه‏ ‏آموزش‏ ‏و‏ ‏پرورش،‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏بنا‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏اجتماع‏ی‏،‏ ‏اقتصاد‏ی‏،‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ی‏ ‏هر‏ ‏جامعه‏ ‏است‏. ‏بررس‏ی‏ ‏عوامل‏ ‏مؤثربر‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏وترق‏ی‏ ‏جوامع‏ ‏پ‏ی‏شرفته‏ ‏نشان‏ ‏م‏ی‏‌‏دهد‏ ‏که‏ ‏همه‏ٔ‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کشورها،‏ ‏آموزش
 

 • پاورپوینت درس مقدمه اي بر مهندسي پزشكي ،بررسي ساختار سيستم اخذ داده،DAQ: Data AcQuisition System

  پاورپوینت درس مقدمه اي بر مهندسي پزشكي ،بررسي ساختار سيستم اخذ داده،DAQ: Data AcQuisition System Data AcQuisition System, اخذ, پاورپوینت مقدمه ای بر مهندسی پزشکی, داده, سیستم, مدار حفاظت ولتاژ, ورودي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درس مقدمه اي بر…

 • مقاله ستاره

  دانلود مقاله ستارهستارهمقالهمقاله ستاره رفتن به سایت اصلی مقاله ستاره لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏خورشيد…

 • استراتژی برنامه ریزی در سازمان

  استراتژی برنامه ریزی در سازمان استراتژی, استراتژی برنامه ریزی در سازمان, برنامه, دانلود استراتژی برنامه ریزی در سازمان, در, ریزی, سازمان رفتن به سایت اصلی استراتژی برنامه ریزی در سازمان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : …

 • پاورپوینت در مورد تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز

  پاورپوینت در مورد تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز اتومبیل, ارتعاشی, انداز, به, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز, تایر, تحلیل, تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز,…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و اختلال وسواس – بي اختياري

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و اختلال وسواس – بي اختياري اختلال, پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و اختلال وسواس بي اختياري, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و اختلال وسواس…

 • تحقیق در مورد شبيهسازي ماشينكاري الكتروشيميايي (ECM)

  تحقیق در مورد شبيهسازي ماشينكاري الكتروشيميايي (ECM) (ECM), الكتروشيميايي, تحقیق, تحقیق در مورد شبيهسازي ماشينكاري الكتروشيميايي (ECM), دانلود تحقیق در مورد شبيهسازي ماشينكاري الكتروشيميايي (ECM), شبيه‌سازي, شبيهسازي ماشينكاري الكتروشيميايي (ECM), ماشينكاري, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شبيهسازي…

 • تحقیق در مورد طرح تفصیلی احداث کارخانه نساجی 57 ص

  تحقیق در مورد طرح تفصیلی احداث کارخانه نساجی 57 ص 57, احداث, تحقیق, تحقیق در مورد طرح تفصیلی احداث کارخانه نساجی 57 ص, تفصیلی, دانلود تحقیق در مورد طرح تفصیلی احداث کارخانه نساجی 57 ص, ص, طرح, طرح تفصیلی احداث…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نمایش خلاق

  پیشینهتحقیقخلاقدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نمایش خلاقمبانیمبانی نظری و پیشینه تحقیق نمایش خلاقنظرینمایشو رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نمایش خلاق لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش…

 • مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادي

  دانلود مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عاديمقايسهمقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عاديهوشهيجانيو رفتن به سایت اصلی مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان…

 • مقاله ضرورت ايجاد تیم های کاری و مراحل شکل گيری آنها

  آنهاايجادتیمدانلود مقاله ضرورت ايجاد تیم های کاری و مراحل شکل گيری آنهاشکلضرورتضرورت ايجاد تیم های کاری و مراحل شکل گيری آنهاکاریگيریمراحلمقالهمقاله ضرورت ايجاد تیم های کاری و مراحل شکل گيری آنهاهایو رفتن به سایت اصلی مقاله ضرورت ايجاد تیم های…